Vítejte na webové prezentaci ZŠ a MŠ Dětmarovice

Kontakt

Základní škola

IČO: 73184501
Email: skola@zsdetmarovice.cz

Telefon: +420 596 550 164

ID datové schránky : x4amcpe

Školní jídelna

Telefon: +420 596 550 174

Email: jidelna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola Koukolná

Telefon: +420 596 550 125

Email: mskoukolna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola střed

Telefon: +420 596 550 102

Email: msstred@zsdetmarovice.cz

Informace pro rodiče vycházejících žáků a žáků hlásících se na víceletá gymnázia

Informace platné od 3. ledna 2022 - testování a trasování

Vážení rodiče,

dle nařízení MZ a pokynů MŠMT od ledna pokračuje preventivní antigenní testování a v rámci urychlení i nový způsob trasování kontaktů.

Testování se týká všech žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. 

Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek v 1. vyučovací hodině. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. 

V případě, že Vaše dítě nebylo v pondělí nebo ve čtvrtek testované a nastoupí do školy až další dny, hlásilo se nejdříve na sekretariátu školy se záměrem dotestování na COVID-19.

Podrobné informace, jak se postupuje při pozitivním testu –  viz leták pro rodiče z MŠMT.

Další podrobnější informace k testování a trasování naleznete i na stránkách:   https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

Vedení školy

Výzva vedení školy

Opakovaně prosím zákonné zástupce, aby ve smyslu již zveřejněného manuálu z MŠMT na webových stránkách školy a jak bylo uvedeno také v článku níže „Informace k testování 1. 11. 2021 a 8. 11.2021“ v případě, že Vaše dítě nebylo v pondělí testované a nastoupí do školy až další dny, hlásilo se nejdříve na sekretariátu školy se záměrem dotestování na COVID-19. Zákonní zástupci, kteří předpokládají, že této samostatné činnosti není dítě schopno, prosím aby své dítě doprovodili osobně.

Děkuji

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy

Jak pojede školní autobus ve středu dne 22.12.2021

Z důvodu zkrácené výuky ve středu 22.12.2021 pojede školní autobus ve  12,10 hod. a ve 13,00 hod.

Vedení školy

Hra pro žáky: ŠIFROVACÍ ADVENTNÍ KALENDÁŘ

V předvánočním čase jsme pro kluky i holky z naší školy připravili šifrovací adventní kalendář. Každý týden najdou malí i velcí ve své třídě šifry na každý den v týdnu včetně víkendu.

Správné řešení budou moci odeslat přes formulář-odkaz zde: : https://forms.office.com/r/SLbged6Eh2  nebo přes QR kód, jež bude součástí týdenního zadání. Po zveřejnění poslední šifry proběhne vyhodnocení a z každé třídy budou vybráni 3 nejlepší řešitelé.

Tak hurá do světa šifer a kódu…

PS: Do luštění se zapojí i naši učitelé, na které budou šifry každý den čekat ve sborovně.

Na správné odpovědi se těší organizátoři: Mgr. Hejda a Mgr. Figura

Vyzvedávání obědů v době karantény

Informujeme, že pro žáky, kterým byla nařízena karanténa a účastní se distanční výuky (to znamená, že stravování je možné ve třídách, kde je více než 50% žáků   v karanténě, pro které vysíláme online, formou hybridní výuky nebo formou distanční výuky).

Stravování ve školní jídelně probíhá za následujících hygienických  podmínek: 

 • oběd si vyzvednou příbuzní, sousedé apod., kteří nejsou v karanténě; žáci v karanténě si NEMOHOU přijít pro oběd
 • oběd si vyzvednou v jídelně, boční vchod  v době od 10.30 do 11.00 hod. do jídlonosičů
 • žáci, kteří jsou ve škole (očkování nebo prodělali nemoc) se stravují ve školní jídelně v 11,00 hod. 

V případě, že se žák v době distanční výuky nechce stravovat prosím o odhlášení na tel. č. 596550174 nebo emailem: jidelna@zsdetmarovice.cz 

Upozorňujeme, že neodhlášené obědy budou účtovány!  

Děkujeme za pochopení. Vedoucí školní jídelny

Aktuální informace - testování

V pondělí 22.11.2021, pak i další pondělí 29.11.2021 proběhne testování žáků na začátku vyučování.  Testování bude pokračovat každé pondělí až do února 2022.

Prosím žáky, aby do doby, než se otestují, měli po celou dobu nasazené roušky.  Průběh testování bude stejný jako minule.

Třídní schůzky online - 16.11.2021

Vážení zákonní zástupci,
vzhledem k epidemiologické situaci Vám sděluji, že třídní schůzky dne 16.11.2021 proběhnout v on-line formě následovně :

 • 16,00 – 16,30 hodin s třídním učitelem
 • 16,30 – 17,00 hodin individuální konzultace s ostatními vyučujícími

Manuál „Jak se připojit“ (zde). Tento bude zaslán do MS Teams žáků a zveřejněn na stránkách školy.

Vedení školy

Přeložení termínu oslav 50. výročí základní školy

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsme nuceni přeložit termín oslav 50. výročí otevření základní školy z listopadu 2021 na příští rok. O konkrétním termínu Vás budeme včas informovat.

Za možné komplikace se omlouváme.

 

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy

V Dětmarovicích, dne 2.11.2021

Informace k testování 1. 11. 2021 a 8. 11.2021

S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace, významné meziregionální rozdíly a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými bylo v populaci dětí a žáků v regionech nejzasaženějších nákazou covid-19 přistoupeno k preventivnímu screeningovému testování (dále jen „preventivní testování“), a to v okresech, kde 7denní incidence dosahovala ke dni 23. 10. 2021 hodnot na 300 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Konkrétně se jedná o tyto okresy: České Budějovice, Ostrava – město, Prostějov, Prachatice, Brno – venkov, Přerov, Opava a Karviná.

Protože naše škola spadá do výše uvedeného preventivního screeningového testování,  tak se musíme testovat v následujících termínech: 1.11. 2021 a 8.11.2021. Postup a pravidla při listopadovém testování je obdobný jako na začátku školního roku.

 • Žáci se budou testovat ve třídě na začátku 1.vyučovací hodiny pod dohledem vyučujícího. 
 • Testy jsou stejného typu jako v loňském školním roce, tedy samoodběr –  test zn.Flowflex (postup viz video)
 • I nadále zůstává v platnosti , že ve společných prostorách se žáci pohybují v rouškách, pouze ve třídě lze roušku sundat (až po otestování).

Pokud  dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní jednu z podmínek stanovené pro bezinfekčnost a potvrzení dodají v písemné podobě, pokud již neodevzdali při minulém testování:

 • po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
 • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
 • případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (doba platnosti se řídí aktuálním nařízením MZ)

Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit pouze za dodržení přísnějších režimových opatření  (tyto speciální podmínky se musí dodržovat do 14. listopadu), a to konkrétně:

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce, ve společných prostorách školy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 • z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy
 • nesmí zpívat
 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test,  je-li organizačně možné ve škole toto umožnit
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu
 • nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou
 • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest)

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), v takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.

Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání,  žák tedy musí být omluven v souladu se školním řádem a s vedením školy bude domluven způsob jeho vzdělávání.

V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. 

V případě pozitivního výsledku testu žák přechází do izolační místnosti a čeká na převzetí zákonných zástupcem. Je mu vydáno potvrzení o pozitivním výsledku při antigenním testování. Daný žák, nebo zákonný zástupce dítěte nebo žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost,a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Informaci o pozitivním výsledku žáka škola předá příslušné KHS.

Další informace naleznete :

Děkujeme za přečtení a dodržování. Vedení školy

ŘEDITELSKÉ VOLNO VE DNECH 25.-26.10.2021

AKTUALITA, 21.10.2021

Na základě doporučení krajské epidemiologické komise a náměstka hejtmana kraje pro školství, ze dne 21.10.2021, uděluji ředitelské volno ve dnech 25. 10. a 26.10.2021. Žáci přecházejí do péče svých zákonných zástupců. Školní družina bude uzavřena. Obědy budou všem žákům-strávníkům automaticky odhlášeny. 

V dalších dnech, tj.  27.10. a 29.10.2021 jsou podzimní prázdniny.

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy 

Sdělení - systém Bakaláři

Sdělujeme, že jsou již funkční bakaláři

a) přes webové stránky naší školy – záložka pro rodiče – známky

b) přes mobilní aplikaci Bakaláři OnLine 

Pokud Vám Bakaláři Online (pro mobilní telefon) v tomto školní roce nefunguje a hlásí chybu, doporučuji tyto postupy:

 • odinstalovat účet a založit znovu  

         nebo 

 • u  účtu žáka je ikonka tužky, na kterou klepnete a  musíte dát znova NAJÍT ŠKOLU  – vyhledáte Dětmarovice a znova zvolíte naší školu a pak dáte uživatelské jméno a heslo a přihlásit

 

Informace k přijímacímu řízení pro žáky 9.třídy

budou sdělovány jak žákům ve třídě. Také je najdete na záložce škola – výchovný poradce a v MS Teams v týmu 9.třídy – Přijímací řízení 2021.  V případě dotazu můžete napsat na email popř. do chatu týmu nebo si můžeme domluvit schůzku. 

Výchovný poradce Mgr. Stašková

Čestné prohlášení o negativním testu Covid 19 - návod na vygenerování v systému Bakaláři

Vytvoření čestného prohlášení je snadné. Stačí se jen přihlásit do webové aplikace Bakaláři (záložka PRO RODIČE-ZNÁMKY  a přihlásit se do bakalářů), na horní liště kliknout na tlačítko Potvrzení COVID-19 a sestavu vytisknout. Pak už zbývá jen doplnit požadované údaje.

Sběr papíru ve školním roce 2021/2022

V letošním školním roce jsme se opětovně zapojili do SBĚRU PAPÍRU.  SBĚROVÉ DNY:   12. 10. – 22. 10. 2021   – papír možno vozit od 7 do 15:30 hod.  Upozornění:   Prosíme – papír nebalte do igelitu ani nedávejte do krabic – můžete svazovat do balíků nebo dávat do větších pytlů či beden, ze kterých papír přeložíte…

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 (1. září 2021) a k testování žáků

Přesunuto z úvodu.  1) Informace k zahájení šk.roku Ve společných prostorách se žáci pohybují v rouškách, pouze ve třídě lze roušku sundat (až po otestování). Vstup do budovy s rouškou v době od 7,30 -7,45 hod. Ve třídě na začátku vyučování (v době od 7,50 -8,10) bude probíhat TESTOVÁNÍ žáků 2.-9. třídy, žáci 1. třídy se budou testovat až…

Školní jídelna – stravné placené inkasem a obědy dne 1. září

Prosíme rodiče, kteří měli ve školním roce 2020/2021 nastavenou úhradu stravného inkasem a ve školním roce 2021/2022 nemají zájem o školní stravování, aby tuto skutečnost nahlásili vedoucí školní jídelny na tel. 596 550 174 nebo na email: jidelna@zsdetmarovice.cz Bývalí žáci 9.třídy školního roku 2020/2021 byli odhlášeni automaticky. Dne 1.září jsou obědy pouze pro žáky, kteří…

Informace pro budoucí prvňáčky – 1.třída

Informace k zahájení 1.září 2021 viz výše. výše. Potřeby a pomůcky pro žáky 1.třídy:  – přezůvky, aktovka, pouzdro (pero -Tornádo nebo bombičkové – ale až později, NE mazací, ořezané tužky č. 2 (2ks), pastelky (min.10 ks) – doporučuji Maped, malé pravítko, guma, fixy, strouhátko s krytkou) – do tělesné výchovy:  tepláky (kraťasy),tričko, mikina, sportovní obuv…