Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Mgr. Robert Lindert, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 v Základní škole a Mateřské škole Dětmarovice, příspěvková organizace, Dětmarovice 1002 od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito evidenčními čísly: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvkové organizace, Dětmarovice 1002, 735 71 Dětmarovice ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.

 

Datum zveřejnění rozhodnutí 19.4.2024

Mgr. Robert Lindert, ředitel školy

Příloha: Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Rozhodnutí  o odkladu školní docházky (mají evidenční čísla): 13,19,21

Odložené rozhodnutí z důvodu doplnění podkladů pro odklad (má evidenční číslo): 8