Přesunuto z úvodu. 

1) Informace k zahájení šk.roku

Ve společných prostorách se žáci pohybují v rouškách, pouze ve třídě lze roušku sundat (až po otestování).

Vstup do budovy s rouškou v době od 7,30 -7,45 hod.

Ve třídě na začátku vyučování (v době od 7,50 -8,10) bude probíhat TESTOVÁNÍ žáků 2.-9. třídy, žáci 1. třídy se budou testovat až 2.září 2021.

Po otestování se žáci přesunou před budovu školy, kde se bude v 8,10 hod. konat slavnostní zahájení školního roku, poté se přesunou zpět do třídy (předpokládaný konec vyučování  bude v  8,50 hod.)

Zákonným zástupcům je vstup do budovy zakázán, na žáka čekají před budovou školy.

Pouze zákonní zástupci žáků 1.třídy mohou vstoupit do třídy s rouškou, a to až po ukončení slavnostního zahájení konaného před školou. Ve třídě jim budou sděleny další organizační informace.

Obědy budou  pouze pro žáky, kteří jsou ve školní družině (prosím zákonné zástupce, aby oběd nahlásili vedoucí školní jídelny na tel. 596550174 do 31.8.2021).

Pro ostatní žáky oběd dne 1. září není – jsou automaticky odhlášeni.

Školní družina běžný provoz od 6,00-16,00 hod.

Školní autobus dne 1.září pojede takto:

 • ranní spoj beze změny
 • odpolední spoj je přesunut – odjezd v 9,00 hod. od školy a další v 13,45 hod.

2) Informace k testování:

Žáci se budou testovat ve třídě, a to v následujících termínech:  

 1. září (vyjma 1.třídy, která se testuje 2.září), 6. září a 9. září

Testy jsou stejného typu jako v loňském školním roce, tedy samoodběr –  test zn. Genrui BioTech test (postup viz video) . Škola bude akceptovat i vlastní antigenní testy, kterým MZ vydalo výjimku do 30.6.2021 (odkaz na seznam zde).

Testuje se v daných  termínech ve třídě na začátku 1.vyučovací hodiny. Pokud  dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní jednu z podmínek stanovené pro bezinfekčnost a potvrzení dodají v písemné podobě, pokud již neodevzdali v minulém školním roce:

 • po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
 • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
 • případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce, ve společných prostorách školy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 • z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít
  sprchy
 • nesmí zpívat
 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří
  nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole toto umožnit
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest
  a musí sedět v lavici nebo u stolu
 • nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou
 • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob
  minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení
  ochrany dýchacích cest)

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), v takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.  Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání,  žák tedy musí být omluven v souladu se školním řádem a s vedením školy bude domluven způsob jeho vzdělávání.

V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. 

Další informace naleznete v manuálu MŠMT (zde) –  Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 – provoz a testování