S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace, významné meziregionální rozdíly a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými bylo v populaci dětí a žáků v regionech nejzasaženějších nákazou covid-19 přistoupeno k preventivnímu screeningovému testování (dále jen „preventivní testování“), a to v okresech, kde 7denní incidence dosahovala ke dni 23. 10. 2021 hodnot na 300 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Konkrétně se jedná o tyto okresy: České Budějovice, Ostrava – město, Prostějov, Prachatice, Brno – venkov, Přerov, Opava a Karviná.

Protože naše škola spadá do výše uvedeného preventivního screeningového testování,  tak se musíme testovat v následujících termínech: 1.11. 2021 a 8.11.2021. Postup a pravidla při listopadovém testování je obdobný jako na začátku školního roku.

 • Žáci se budou testovat ve třídě na začátku 1.vyučovací hodiny pod dohledem vyučujícího. 
 • Testy jsou stejného typu jako v loňském školním roce, tedy samoodběr –  test zn.Flowflex (postup viz video)
 • I nadále zůstává v platnosti , že ve společných prostorách se žáci pohybují v rouškách, pouze ve třídě lze roušku sundat (až po otestování).

Pokud  dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní jednu z podmínek stanovené pro bezinfekčnost a potvrzení dodají v písemné podobě, pokud již neodevzdali při minulém testování:

 • po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
 • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
 • případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (doba platnosti se řídí aktuálním nařízením MZ)

Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit pouze za dodržení přísnějších režimových opatření  (tyto speciální podmínky se musí dodržovat do 14. listopadu), a to konkrétně:

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce, ve společných prostorách školy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 • z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy
 • nesmí zpívat
 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test,  je-li organizačně možné ve škole toto umožnit
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu
 • nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou
 • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest)

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), v takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.

Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání,  žák tedy musí být omluven v souladu se školním řádem a s vedením školy bude domluven způsob jeho vzdělávání.

V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. 

V případě pozitivního výsledku testu žák přechází do izolační místnosti a čeká na převzetí zákonných zástupcem. Je mu vydáno potvrzení o pozitivním výsledku při antigenním testování. Daný žák, nebo zákonný zástupce dítěte nebo žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost,a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Informaci o pozitivním výsledku žáka škola předá příslušné KHS.

Další informace naleznete :

Děkujeme za přečtení a dodržování. Vedení školy