Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Hledat
ZÁKLADNÍ ŠKOLA • Projekty

Projekty

MAP II | 03.05.2019 | zobr: 164x

Informace o projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná“

(registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040)

 

Název operačního programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název prioritní osy

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Realizátor projektu

Statutární město Karviná

Realizováno v území ORP Karviná (tj. ve spolupráci s Dětmarovicemi, Stonavou a Petrovicemi u Karviné).

Délka trvání projektu

1. 1. 2016 – 31. 12. 2017

Předpokládané náklady projektu

5.156.569,- Kč

Financování

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu ČR.

Místní akční plán (MAP)

MAP = strategie vzdělávání v území se zaměřením na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let (tj. MŠ a ZŠ). Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou:

 1. děti a žáci,
 2. pedagogičtí pracovníci,
 3. pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže,
 4. pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,
 5. pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu,
 6. rodiče dětí a žáků,
 7. vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,
 8. veřejnost,
 9. zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

Cíle projektu

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Karviná, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství se bude společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP+, který bude navazovat mimo jiné i na Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území zpracovanou v rámci výzvy č. 46 OP VK projektu Společná řešení pro lepší učení.

Dílčí cíle projektu:

 1. Systémově zlepšit řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Budování kapacit na úrovni zřizovatelů v území.
 2. Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
 3. Podpora škol se slabšími výsledky a rozvíjení potenciálu každého žáka.
 4. Zlepšování výsledků dětí a žáků a zároveň snížení nerovnosti mezi nimi.
 5. Zlepšování využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, zlepšení spolupráce s rodiči.
 6. Vyhledávat a podporovat talent dětí, zvýšit jejich talent na trhu práce.

Klíčové aktivity projektu

Podstatou aktivit v projektu je podpora přípravy, realizace a vyhodnocování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV prioritně pro oblast předškolního a základního vzdělávání ve stanovených prioritních a volitelných opatřeních.

 1. 1.     Akční plánování

-       rozvoj a rozšíření stávajícího partnerství, vznik řídícího výboru

-       dohoda o prioritách (vytvoření Strategického rámce MAP do roku 2023)

-       akční plánování

-       budování znalostních kapacit + spolupráce s Individuálním projektem systémovým se zaměřením na oblast Podpory budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území

 1. 2.     Realizace

-       realizace opatření na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem zakotvených v Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území, což je výstup projektu z výzvy č. 46 OP VK Společná řešení pro lepší učení, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0006

-       služby školního psychologa na MŠ a ZŠ

 1. 3.     Evaluace

-       vnitřní a vnější evaluační aktivity

-       vyhodnocení úspěšnosti, účinnosti a dopadů realizovaných aktivit

-       doporučení a úpravy procesů MAP a MAP samotného

 

 1. 4.     Řízení MAP

-       vytvoření nezbytné odpovídající organizační struktury

-       nastavení a popis komunikačních mechanismů uvnitř MAP a základních procesů fungování MAP

-       účast a spolupráce na odborných panelech organizovaných v rámci jiných projektů systémových nebo ostatních se zaměřením na proces tvorby akčních plánů rozvoje vzdělávání, komplexního systému hodnocení, budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání, zavedení kariérního systému učitele do praxe a inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

 1. 5.     Řízení projektu

-       stanovení realizačního týmu a způsobu řízení projektu

-       vytvoření funkčního aparátu k naplňování a řízení MAP, tj. vhodná a odpovídající organizační struktura tvořena systémem pracovních skupin a poradních orgánů

-       identifikace dotčené veřejnosti

-       základní struktura partnerství

Projekty 2011-2014 | 04.09.2012 | zobr: 1456x

"Škola v přírodě"

 Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

 

 

"EU peníze školám"-

 

 

"Veselé ampéry" 

 

 

 Projekt "TECHKOM" 2013-2015

SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU

•zvýšení informovanosti žáků základních škol o atraktivnosti a perspektivě řemesel a technických oborů prostřednictvím informačních besed, workshopů technických dovedností a exkurzí u zaměstnavatelů

•ověření možností, schopností a dovedností žáků ZŠ, zda mají předpoklady studovat technické či řemeslné obory

•posílení spolupráce středních škol DAKOL se základními školami a zaměstnavateli v regionu za účelem motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělání v technických oborech

•posílení identifikace žáků SŠ DAKOL s již zvoleným oborem prostřednictvím inovativních odborných praxí u zaměstnavatele, workshopů se zaměstnavateli, exkurzí do výrobních podniků a studijních cest na tuzemské veletrhy technického zaměření

 

 

Projekt "NATTECH MSK" Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)

kroužky pro žáky ZŠ a SŠ, technické a přírodovědné exkurze pro žáky naší školy, spolupráce mezi ZŠ a SŠ, vybudování laboratoří pro podporu výuky přírodních věd a robotiky

 

 

Tato stránka je vytištěna z webu www.zsdetmarovice.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.